Informacije od javnog značaja

Ovlašćeno lice za postupanje zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Opštini Žabari je Čolić Ljubodrag, diplomirani pravnik, radnik opštinske uprave.

Zahtevi se podnose na adresu

Opština Žabari

ulica Kneza Miloša 103

12374 Žabari

tel.012 250 130

sozabari@ptt.rs

OVLAŠĆENJE

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA ŽABARI

Broj: 035-10/2016-01

Datum: 26.07.2016.godine

Ž a 6 a r i

 

Predsednik Opštine Žabari na osnovu člana Zb.stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ( „Službeni glasnik RS „,broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 ), donosi

OVLAŠĆENJE

OVLAŠĆUJE SE Čolić Ljubodrag, dipl.pravnik,radnik opštinske uprave Žabari za službeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Opštini Žabari.

Zahtevi se podnose na adresu: Opština Žabari,ulica Kneza Miloša 103, 12374 Žabari, telefon 012/205-130

SPISAK OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA ZA REŠAVANJE UPRAVNIH STVARI U OPŠTINSKOJ UPRAVI ŽABARI

ODELJENJE ZA PRIVREDU,URBANIZAM I DRUŠTVENE DELATNOSTI

 • Dinmć Svetlana,dipl.ecc.,načelnik odeljenja – za poslove iz oblasti svog odeljenja,
 • Kodić Mnrjana,pravnik – poslovi vezani za građanska stanja i poslovi pravne pomoći,
 • Marković Dušan,pravnik – poslovi invalidsko boračke zaštite, poslovi društvene brige o deci, finansijske podrške porodici sa decom i poslovi pravne pomoći,
 • Nikolić Vesna,ekonomista – poslovi korišćenja javnih površina, naknade za uređenje građevinskog zemljišta i upravno-stambeni poslovi,
 • Zdravkovnć Slaviša,dipl.ing.građ.- za poslove iz oblasti objedinjene procedure, urbanizma, ozakonjenja objekata.

ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

 • Vasić Milena, dipl.ecc.,načelnik odeljenja – za poslove iz oblasti svog odeljenja,
 • Ivković Nadica,dipl.ecc. – za poslove iz oblasti finansija ,
 • Novaković Željko,dipl.ecc.- za poslove za utvrđivanje i naplatu lokalnih prihoda,
 • Marković Svetlana,dipl.ecc.- za poslove za utvrđivanje i naplatu izvornih prihoda lokalne samouprave.

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU ZAJEDNIČKE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

 • Čolić Ljubodrag, dipl.prav.,načelnik odeljenja – za poslove iz oblasti svog odeljenja,
 • Pušica Sanja.dipl.ing.arhi.- za poslove iz oblasti građevinske inspekcije, i zaštite životne sredine,
 • Vujčić Nenad,dipl.ecc.- za poslove iz oblasti komunalnih delatnosti. bezbednosti saobraćaja i prevoza u drumskom saobraćaju iz nadležnosti lokalne samouprave,
 • Marković Nebojša,pravnik – normativno pravni poslovi,poslovi zbrinjavanja izbeglih i rasejanih lica,
 • Gvozdić Jelena, matičar – za poslove vođenja matičnih knjiga,
 • Perić Periša, zamenik matičara – za poslove vođenja matičnih knjiga.
 • Zlatan Arsić, zamenik matičara- za poslove vođenja matičnih knjiga
 • Radisavljević Aca,zamenik matičara- za poslove vođenja matičnih knjiga.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Svako fizičko i pravno lice, pa i državljanin strane države, ima pravo podneti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, iz nadležnosti opštine Žabari.

 • Zahtev se podnosi u pismenom obliku, putem pošte ili neposrednom predajom u pisarnici
 • Zahtev treba da bude jasan i da sadrži dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem tražene informacije.
 • Po  prijemu  zahteva,  ovlašćeno  lice  za  postupanje  po  zahtevima  za  slobodan  pristup informacijama od javnog značaja dužno je da razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu  zahteva,  i  nakon  toga  upućuje  interni  zahtev  odeljenju,  službi,  odseku  ili  službi Gradske  uprave,  u zavisnosti  od  toga  u  čijem  se  posedu  nalazi  tražena  informacija  ili traženi dokument.
 • Zakonski rok za dostavu informacija ili kopije dokumenata je u zavisnosti od vrste zahteva 48 sati, odnosno 15 dana od dana prijema zahteva, a u slučaju produženja roka na 40 dana, ovlašćeno lice dužno je da obavesti tražioca o razlozima za produženje.

RAZLOZI ZA ODBIJANJE ZAHTEVA

 • Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može odbiti zahtev rešenjem, delimično ili u celini, u sledećim slučajevima:
  1. ukoliko se utvrdi da tražena informacija nije informacija od javnog značaja;
  2. ako bi se davanjem informacije ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog  lica;  ugrozio,  omeo  ili  otežao  postupak  otkrivanja  krivičnog  dela; ozbiljno  ugrozila  odbrana  zemlje,  nacionalna  ili  javna  bezbednost,  ili  međunarodni odnosi;
  3. ako se dokument ili informacija čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna.
  4. kada zahtev za pristup informacijama od javnog značaja uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica.