Odluka o budžetu za 2019

Ovom odlukom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine Žabari za 2019. godinu (u daljem tekstu Budžet), njeno izvršenje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata, upravljanje javnim dugom, korišćenja donacija, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE ŽABARI ZA 2019. GODINU

 

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Na osnovu člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr. 108/13 i 142/14, 68/2015-dr.zakon, 103/15, 99/2016, 113/2017) i Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, broj 400-85/2018-01 od 25.07.2018. godine,  Odeljenje za budžet i finansije donosi:

 

IZMENU I DOPUNU UPUTSTVA ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Žabari za 2019

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS” br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i  47/2018), Odeljenje za budžet i finansije Opštine Žabari donosi

PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA  U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA OPŠTINE ŽABARI ZA 2019. GODINU

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Žabari za 2019. sa tabelama

UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETA OPŠTINE ŽABARI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

 

Prilog Uputstvu za pripremu budžeta za 2019. godinu -Tabela za 2019. godinu.

Odluka o završnom računu Budžeta za 2017.

Na osnovu člana 32.stav 1. tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik R.Srbije“ broj 129/07 i 83/2014), člana 77, 78 i 79 Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik R.Srbije“ broj: 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-ispr. 108/13, 142/2014, 68/15,103/15,99/2016 i 113/2017) i čl. 10 stav 3 i čl. 13 stav 2 Statuta opštine Žabari („Službeni glasnik opštine Žabari“ broj 7/2008,3/2013,4/2014,7/2014,10/2015 i 6/2017), a na predlog Opštinskog veća SKUPŠTINA OPŠTINE ŽABARI, na sednici održanoj  donela je

    O D L U K U

 O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE ŽABARI ZA 2017.GODINU

Opširnije:

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE ŽABARI ZA 2017.GODINU

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu

Na osnovu člana 5 ,29 i 63. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srbije“broj 54/09,73/10,101/2010,101/2011,93/2012,62/13,63/13-ispr.108/13,142/14,68/2015,103/015

i 99/2016), člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik R.Srbije“ br.129/07 i 83/2014), član 13. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Žabari („Službeni glasnik opštine Žabari“broj 7/08,3/2013,4/2014,7/2014 i 10/2015 ) i Budžeta opštine Žabari za 2018. godinu („Službeni glasnik opštine Žabari“ br. 14/2017),

Skupština opštine Žabari na sednici održanoj dana  08.06.2018. godine donela

 

 

O D L U K U

DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU  OPŠTINE ŽABARI ZA 2018.

GODINU

 

Opširnije:

ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŽABARI ZA 2018. GODINU