Uputstvo za pripremu odluke o budžetu opštine Žabari

Uputstvo za pripremu odluke o budžetu opštine Žabari za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupku pripreme i donošenja budžeta opštine Žabari za za 2020. godinu

 

Odluka o prvoj izmeni i dopuni odluke o Budžetu za 2019.godinu

Na osnovu člana 5, 29 i 63. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srbije“broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 i 113/2017), člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik R.Srbije“ br.129/2007, 83/2014, 101/2016 i 47/2018), član 40. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Žabari („Službeni glasnik opštine Žabari“ broj 1/2019) i Budžeta opštine Žabari za 2019. godinu („Službeni glasnik opštine Žabari“ br. 13/2018),

Skupština opštine Žabari na sednici održanoj dana   31.05.2019. godine donela

 

O D L U K A O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŽABARI ZA 2019. GODINU

Odluka o Završnom računu budžeta opštine Žabari za 2018. godinu

Odluka o završnom računu budžeta Opštine za 2018. godinu

Revizorski izveštaj za 2018. godinu

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA – TREZORA OPŠTINE ŽABARI ZA 2018. GODINU

Odluka o budžetu za 2019

Ovom odlukom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine Žabari za 2019. godinu (u daljem tekstu Budžet), njeno izvršenje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata, upravljanje javnim dugom, korišćenja donacija, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE ŽABARI ZA 2019. GODINU

 

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Na osnovu člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr. 108/13 i 142/14, 68/2015-dr.zakon, 103/15, 99/2016, 113/2017) i Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, broj 400-85/2018-01 od 25.07.2018. godine,  Odeljenje za budžet i finansije donosi:

 

IZMENU I DOPUNU UPUTSTVA ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Žabari za 2019

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS” br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i  47/2018), Odeljenje za budžet i finansije Opštine Žabari donosi

PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA  U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA OPŠTINE ŽABARI ZA 2019. GODINU

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Žabari za 2019. sa tabelama

UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETA OPŠTINE ŽABARI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

 

Prilog Uputstvu za pripremu budžeta za 2019. godinu -Tabela za 2019. godinu.