Буџет

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Жабари 1

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Жабари

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Жабари за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Жабари за за 2020. годину Ciljevi-programa-i-programskih-aktivnosti-i-lista-indikatora Prilog-1-Pregled-broja-zaposlenih-i-sredstava-za-plate-za-2020.-godinu Prilog-2-Obrasci-za-programsi-budžet-2020. Prilog-3-Obrazac-za-polugodišnji-izveštaj-o-učinku-programa-za-2019.-godinu Rodno odgovorno budžetiranje opštine Žabari…

0 comments
Одлука о првој измени и допуни одлуке о Буџету за 2019.годину 2

Одлука о првој измени и допуни одлуке о Буџету за 2019.годину

На основу члана 5, 29 и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),…

0 comments
Oдлукa о Завршном рачуну буџета општине Жабари за 2018. годину 3

Oдлукa о Завршном рачуну буџета општине Жабари за 2018. годину

Oдлука о завршном рачуну буџета Општине за 2018. годину Ревизорски извештај за 2018. годину ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА – ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

0 comments
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину 4

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину

0 comments
Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2018. годину 5

Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2018. годину

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 18.12.2018. године донела  је  О Д Л У К У О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ  

0 comments
Oдлука о буџету за 2019 6

Oдлука о буџету за 2019

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Жабари за 2019. годину (у даљем тексту Буџет), њено извршење, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката, управљање јавним дугом, коришћења донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника,…

0 comments
Нацрт Одлуке о буџету општине Жабари за 2019. годину 7

Нацрт Одлуке о буџету општине Жабари за 2019. годину

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

0 comments
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ 8

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

На основу члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13 и 142/14, 68/2015-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017) и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и…

0 comments
План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Жабари за 2019 9

План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Жабари за 2019

На основу члана 16. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и  47/2018), Одељење за буџет и финансије Општине Жабари доноси ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА  У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И…

0 comments
Упутство за припрему буџета општине Жабари за 2019. са табелама 10

Упутство за припрему буџета општине Жабари за 2019. са табелама

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ   Прилог Упутству за припрему буџета за 2019. годину -Табела за 2019. годину.

0 comments

ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ   Старије одлуке и обавештења можете пронаћи ОВДЕ…

0 comments
Одлука о завршном рачуну Буџета за 2017. 11

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2017.

На основу члана 32.став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Р.Србије“ број 129/07 и 83/2014), члана 77, 78 и 79 Закона о буџетском систему („Службени гласник Р.Србије“ број: 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. 108/13, 142/2014, 68/15,103/15,99/2016 и 113/2017) и чл. 10 став 3 и…

0 comments
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету 12

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету

На основу члана 5 ,29 и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 54/09,73/10,101/2010,101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/13,142/14,68/2015,103/015 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/07 и 83/2014), члан 13. став 1. тачка 2. Статута општине Жабари („Службени гласник општине…

0 comments
Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2018. годину 13

Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2018. годину

ПРЕУЗМИТЕ

0 comments
ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА 14

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА

  Централни регистар фактура

0 comments

Одлука о буџету за 2018

 

0 comments

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020

 

0 comments