Буџет

BUDZET OPSTINE ZABARI

Позив за јавну расправу

од 13.02.2020 до 04.3.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ Образац за сугестије на ребаланс Позив за јавну расправу Предлог Ребаланс Нацрт првог ребаланса буџета за 2020. годину      

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2020 годину

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ  

Oдлука о буџету за 2020 годину

На основу чл. 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018 и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члан 40. став 2….

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Поштовани суграђани, Oпштинска управа општине Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Жабари. У циљу транспарентног прикупљања средстава, неопходно је да и ви активно учествујете…

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

На основу члана 59. става 4. и 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др. закон, 103/2017, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019) и члана 46. Одлуке о буџету општине Жабари за 2019. годину („Службени гласник…

Извештај о реализацији Буџета јануар-септембар 2019

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ  

ОДЛУКА O ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 5, 29 и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016…

Jaвна расправа – нацрт одлуке о буџету општине

15.10.2019. Обавештење о почетку припреме Нацрта Одлуке о буџету за 2020. годину  08.11.2019. Позив за јавну расправу Нацрт буџета 2020, 08-11-2019 Образац за сугестије на Нацрт Буџета 08-11-2019.НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020.

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Жабари

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Жабари за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Жабари за за 2020. годину Ciljevi-programa-i-programskih-aktivnosti-i-lista-indikatora Prilog-1-Pregled-broja-zaposlenih-i-sredstava-za-plate-za-2020.-godinu Prilog-2-Obrasci-za-programsi-budžet-2020. Prilog-3-Obrazac-za-polugodišnji-izveštaj-o-učinku-programa-za-2019.-godinu Rodno odgovorno budžetiranje opštine Žabari…

Одлука о првој измени и допуни одлуке о Буџету за 2019.годину

На основу члана 5, 29 и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),…

Oдлукa о Завршном рачуну буџета општине Жабари за 2018. годину

Oдлука о завршном рачуну буџета Општине за 2018. годину Ревизорски извештај за 2018. годину ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА – ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину

Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2018. годину

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 18.12.2018. године донела  је  О Д Л У К У О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ  

Oдлука о буџету за 2019

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Жабари за 2019. годину (у даљем тексту Буџет), њено извршење, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката, управљање јавним дугом, коришћења донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника,…

Нацрт Одлуке о буџету општине Жабари за 2019. годину

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

На основу члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13 и 142/14, 68/2015-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017) и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и…

План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Жабари за 2019

На основу члана 16. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и  47/2018), Одељење за буџет и финансије Општине Жабари доноси ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА  У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И…

Упутство за припрему буџета општине Жабари за 2019. са табелама

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ   Прилог Упутству за припрему буџета за 2019. годину -Табела за 2019. годину.

ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ   Старије одлуке и обавештења можете пронаћи ОВДЕ…

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2017.

На основу члана 32.став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Р.Србије“ број 129/07 и 83/2014), члана 77, 78 и 79 Закона о буџетском систему („Службени гласник Р.Србије“ број: 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. 108/13, 142/2014, 68/15,103/15,99/2016 и 113/2017) и чл. 10 став 3 и…