Uputstvo za plaćanje taksi opština Žabari

Grupa za objedinjenu proceduru, Odeljenja za privredu urbanizam i društvene delatnosti
Opštinske uprave opštine Žabari, izdaje

Uputstvo za plaćanje taksi opština Žabari od 14.06.2019.godine

U vezi plaćanja taksi i naknada za podnošenje zahteva, izdavanje rešenja i
objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne
evidencije objedinjene procedure.

Ovo uputstvo je izrađeno na osnovu:

Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr.,
64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US,
98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/2019);
Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem
(„Sl. glasnik RS“, br. 113/2015, 96/2016 i 120/2017);
Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003,
51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 –
usklađeni din. izn., 55/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni
din. izn., 65/2013 – dr. zakon, 57/2014 – usklađeni din. izn., 45/2015 – usklađeni
din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – usklađeni din. izn., 61/2017 – usklađeni din.
izn. 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018 i 38/2019);
Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za
privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015,
32/2016, 60/2016 i 75/2018);

IZDAVANJE I IZMENA LOKACIJSKIH USLOVA

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj

Iznos:
– za klase objekata iz kategorije A i B 1.000,00 dinara;
– za klase objekata iz kategorije V i G 2.000,00 dinara;

 

3. Izdavanje lokacijskih uslova od strane nadležnog republičkog organa

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117

Iznos:
(Tarifni broj 171v Zakona o republičkim administrativnim taksama)
– za objekat kategorije A 1.880,00 dinara
– za objekat kategorije B 2.810,00 dinara
– za objekat kategorije V 3.750,00 dinara
– za objekat kategorije G 3.750,00 dinara

Informacija o lokaciji: 2.810,00 dinara
(Tarifni broj 171b Zakona o republičkim administrativnim taksama)

IZDAVANJE I IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj

Iznos:
– za klase objekata iz kategorije A i B 3.000,00 dinara;
– za klase objekata iz kategorije V i G 5.000,00 dinara;

 

3. Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova kojim se
odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117

Iznos:
(Tarifni broj 165 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
– za objekat kategorije A 470,00 dinara
– za objekat kategorije B 3.750,00 dinara
– za objekat kategorije V 5.630,00 dinara
– za objekat kategorije G 5.630,00 dinara

IZDAVANJE I IZMENA REŠENJA U SKLADU SA ČLANOM 145. ZAKONA O
PLANIRANJU I IZGRADNJI

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj
2.000,00 dinara

3. Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova kojim se
odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117

Iznos:
(Tarifni broj 165 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
– za objekat kategorije A 470,00 dinara
– za objekat kategorije B 3.750,00 dinara
– za objekat kategorije V 5.630,00 dinara
– za objekat kategorije G 5.630,00 dinara

IZDAVANJE PRIVREMENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj
2.000,00 dinara

3. Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova kojim se
odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117

Iznos:
(Tarifni broj 165 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
– za objekat kategorije A 470,00 dinara
– za objekat kategorije B 3.750,00 dinara
– za objekat kategorije V 5.630,00 dinara
– za objekat kategorije G 5.630,00 dinara

OBAVEZA PRIJAVE RADOVA

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj
500,00 dinara

3. Za potvrdu nadležnog organa o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom
dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom
građevinskom dozvolom

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117

Iznos:
(Tarifni broj 171a Zakona o republičkim administrativnim taksama)
– za objekat kategorije A 940,00 dinara
– za objekat kategorije B 4.690,00 dinara
– za objekat kategorije V 5.630,00 dinara
– za objekat kategorije G 5.630,00 dinara

PRIJAVA ZAVRŠETKA IZRADE TEMELJA

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj
500,00 dinara

3. Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade temelja u skladu
sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova,
odnosno privremenom građevinskom dozvolom

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117

Iznos:
(Tarifni broj 164 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
– za objekat kategorije A 1.410,00 dinara
– za objekat kategorije B 2.810,00 dinara
– za objekat kategorije V 3.750,00 dinara
– za objekat kategorije G 3.750,00 dinara

PRIJAVA ZAVRŠETKA OBJEKTA U KONSTRUKTIVNOM SMISLU

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj
500,00 dinara

3. Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku objekta u
konstruktivnom smislu, a u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o
odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117

Iznos:
(Tarifni broj 164 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
– za objekat kategorije A 1.410,00 dinara
– za objekat kategorije B 2.810,00 dinara
– za objekat kategorije V 3.750,00 dinara
– za objekat kategorije G 3.750,00 dinara

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA TEHNIČKU
DOKUMENTACIJU U POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj
500,00 dinara

PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj
500,00 dinara

IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

1. Zahtev – opšta taksa na podnesak

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:
Iznos:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117
320,00 dinara

2. Centralna evidencija objedinjene procedure

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Centralna evidencija objedinjene procedure
Agencija za privredne registre
840-29770845-52
97
Generišite poziv na broj

Iznos:
– za klase objekata iz kategorije A i B 1.000,00 dinara;
– za klase objekata iz kategorije V i G 2.000,00 dinara;

 

3. Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta

Svrha uplate:
Primalac:
Broj žiro računa:
Model:
Poziv na broj:

Republička administrativna taksa
Budžet Republike Srbije
840-742221843-57
97
38-117

Iznos:
(Tarifni broj 170 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
– za objekat kategorije A 1.880,00 dinara
– za objekat kategorije B 9.390,00 dinara
– za objekat kategorije V 18.780,00 dinara
– za objekat kategorije G 18.780,00 dinara

NAPOMENE:

1. Plaćanje se primenjuje u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakona o
republičkim administrativnim taksama i Odluke o naknadama za poslove registracije
i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

2. Prilikom podnošenja zahteva, preko centralnog informacionog sistema Agencije za
privredne registre (CIS), dobićete instrukcije o načinu plaćanja taksi i naknada,
uključujući i naknade za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP).

3. Kod svakog ponovljenog zahteva ponovo se plaća taksa za Centralnu evidenciju
objedinjene procedure i Republička administrativna taksa.

4. Kod usaglašenog zahteva, a u vezi izdavanja i izmene rešenja o građevinskoj dozvoli,
izdavanja i izmene rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji i
izdavanja rešenja o upotrebnoj dozvoli, ne plaća se taksa za Centralnu evidenciju
objedinjene procedure ukoliko je taksa za rešenje po zahtevu već uplaćena.

Plan javnih nabavki za 2019. 4. izmena

 

JN 08/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabaribroj JN 8/2019

10-6-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24-5-2019. Odluka o dodeli ugovovora

12-4-2019   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova „Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 8/2019

12-4-2019 Konkursna dokumentacija

Portal

JAVNI POZIV 2/2018 Odluka o dodeli ugovora

  otvoreni postupak dodele javnog ugovora
o JPP sa elementima koncesije
za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti
sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada sa područja opštine
Žabari

07-6-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10-4-2019. Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku „Obavljanje komunalne delatosti sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog odtpada sa područja opštine Žabari

14-1-2019.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA – OTVORENI POSTUPAK BR. 2/2018

14-1-2019. J A V N I P O Z I V broj: 2/2018 – otvoreni postupak dodele javnog ugovora o JPP sa elementima koncesije

 

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS do 12;00 časova

Javno otvaranje: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS u 13:00

objavljeno u „Službenom glasniku RS“ broj 1 od 11. januara 2019. godine.

Odluka o prvoj izmeni i dopuni odluke o Budžetu za 2019.godinu

Na osnovu člana 5, 29 i 63. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srbije“broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 i 113/2017), člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik R.Srbije“ br.129/2007, 83/2014, 101/2016 i 47/2018), član 40. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Žabari („Službeni glasnik opštine Žabari“ broj 1/2019) i Budžeta opštine Žabari za 2019. godinu („Službeni glasnik opštine Žabari“ br. 13/2018),

Skupština opštine Žabari na sednici održanoj dana   31.05.2019. godine donela

 

O D L U K A O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŽABARI ZA 2019. GODINU

Odluka o Završnom računu budžeta opštine Žabari za 2018. godinu

Odluka o završnom računu budžeta Opštine za 2018. godinu

Revizorski izveštaj za 2018. godinu

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA – TREZORA OPŠTINE ŽABARI ZA 2018. GODINU

Službeni glasnici opštine Žabari

JN 9/2019 Prevoz učenika pojašnjenje dokumentacije

Javna nabavka, otvoreni postupak  „Prevoz studenata osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“ broj JN 9/2019

30-5-2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 9-2019

13-5-2019.  Poziv za podnošenje ponuda

13-5-2019.Konkursna dokumentacija