JN 27/2018 ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“ broj JN 27/2018 PONOVLJENI POSTUPAK

30-11-2018 ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – PONOVLJENI POSTUPAK

19.11.2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

19.11.2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 

Službeni glasnici opštine Žabari

Odluka o obustavi postupka JNMV 27/2018

13.11.2018. Odluka o obustavi postupka 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
za javnu nabavku usluga
„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na
teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“
broj JN 27/2018.

 

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Na osnovu člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr. 108/13 i 142/14, 68/2015-dr.zakon, 103/15, 99/2016, 113/2017) i Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, broj 400-85/2018-01 od 25.07.2018. godine,  Odeljenje za budžet i finansije donosi:

 

IZMENU I DOPUNU UPUTSTVA ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – sedišta za bebe.

Na osnovu člana 39.Stav 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS br 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac opštinska uprava opštine Žabari koga zastupa načelnik Milovanović Nebojša pozvao je ponuđače da dostave svoju ponudu za nabavku dobra – sedišta za bebe.

  • Rok za dostavljanje ponuda 13.11.2018. god. do 12.00 časova

Procena uticaja na životnu sredinu

02. novembar 2018.

  1. OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJU ZA POSTROJENJE
  2. Studija procene uticaja korkigovana 22 oktobar 2018

17Avgust 2018

  1. OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
  2. STUDIJA PROCENE UTICAJA NA S SR Projekat OTPADNE GUME ZABARI AVG 2018_

Jun 2018

  1. Obaveštenje potrebna procena uticaja OPŠTINA ŽABARI
  2. Obeveštenje nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu „DOKI BOX 035“ iz SVILAJNCA

maj 2018

  1. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU „DOKI BOX 035“ iz SVILAJNCA
  2. ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA (OTPADNIH GUMA I PLASTIKE), KAPACITETA 20 TONA DNEVNO U ŽABARIMA NA KP BR 5153/3 U K.O. ŽABARI

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari – izmene

31-10-2018. Šesta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

25-9-2018.Peta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

06-9-2018  Četvrta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

 

25.7.2018. Treća izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 

 

24-5-2018.   Druga izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
27.03.2018. Prva izmena plana  javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
23.02.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

 Datum objave Naziv dokumenta  
22.01.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu