PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA NEOPASNOG OTPADA 

Grupa za objedinjenu proceduru, Odeljenja za privredu urbanizam i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Žabari, na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US RS, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US RS, 50/13 – odluka US RS, 98/13 – odluka US RS, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/2015),

OGLAŠAVA
JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
za izgradnju Postrojenja za tretman neopasnog otpada – otpadnih guma i plastike
na k.p. br. 5153/3 K.O. ŽABARI

I. Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički za izgradnju Postrojenja za tretman neopasnog otpada – otpadnih guma i plastike u Žabarima na kp br 5153/3 K.O. ŽABARI evidencioni br. 10/2018 od 20. aprila 2018.godine, koji je izradilo „ILIĆ I OSTALI“ o.d. Smederevska Palanka,podnosioca zahteva OPŠTINE ŽABARI iz ŽABARA.

II. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, Grupi za objedinjenu proceduru, Odeljenja za privredu urbanizam i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Žabari, ul. Kneza Miloša br. 103/I, 12 374 Žabari, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Žabari.

III. Lice ovlašćeno od strane nadležnog organa za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Slaviša Zdravković dipl. inž. građ. (kancelarija za objedinjenu proceduru, tel. 012/250-130).
IV. Javna prezentacija Urbanističkog projekta biće organizovana u trajanju od 7 dana u periodu od 27. aprila 2018.godine do 04. maja 2018. godine u prostorijama Opštinske uprave opštine Žabari, u kancelariji za objedinjenu proceduru, svakog radnog dana od 11.00 – 14.00 časova.

Grupa za objedinjenu proceduru,
Odeljenja za privredu urbanizam i društvene delatnosti
Opštinske uprave opštine Žabari

  1. Strana objedinjene procedure
  2. Oglas
  3. URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU POSTROJENJA NEOPASNOG OTPADA  (pregled, preuzimanje)