Odluka o određivanju vrste zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu

Na osnovu člana 33. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu („Službeni glasnik RS „, br. 95/2018), člana 6, člana  7. člana 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013 – usklađeni din.izn. ….89/2018), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07….47/2018), člana 10. i člana 13. Statuta opštine Žabari („Službeni glasnik opštine Žabari“, br. 7/08, 3/13, 4/14, 7/14, 10/15, 6/17), Skupština opštine Žabari na sednici održanoj 18.12. 2018. godine donela  je

 

ODLUKU O ODREĐIVANJU VRSTE ZEMLJIŠTA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU