OBAVEŠTENJE

NA OSNOVU ČLANA 40, 41, 42, 43 i 44
ODLUKE O KOMUNALNOM UREĐENJU („Službeni glasnik opštine Žabari“, broj 7/2014)

 

Obaveštavaju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na teritoriji Opštine Žabari da u cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja u naseljima u opštini u zimskom periodu, sa određenih javnih površina vrši redovno uklanjanje snega i ledenih naslaga sa kolovoza i trotoara, kao i ledenica sa krovova i isturenih delova zgrada.

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrade, bez obzira na namenu i vlasništvo, koja se graniči sa javnom saobraćajnom površinom, vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za za život i zdravlje ljudi i bezbednost dobara i okoline.

Uklonjeni sneg i led sa trotoara sakuplja se u gomile na trotoaru ili ivici kolovoza, i to tako da se ne zatvaraju oluci i zatrpavaju slivnici, da se ne ometa saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom, kao i pristup stambenim zgradama i poslovnim prostorijama.

          PROTIV PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KAO I PREDUZETNIKA  KOJI SE NE BUDU PRIDRŽAVALI OVOG OBAVEŠTENJA, BIĆE POKRENUT PREKRŠAJNI POSTUPAK.

ZA NAVEDENI PREKRŠAJ PRAVNOG LICA PREDVIĐENA JE NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 50.000,00 DO 500.000,00 DINARA SHODNO ČLANU 107. STAV 1. TAČKA 10,11,12,13,14., ZA ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU U IZNOSU OD 5.000,00 DO 50.000,00 DINARA SHODNO ČLANU 107. STAV 2., ZA PREDUZETNIKA U IZNOSU OD 10.000,00 DO 250.000,00 DINARA SHODNO ČLANU 107. STAV 3., A ZA FIZIČKO LICE U IZNOSU OD 5.000,00 DINARA DO 50.000,00 DINARA SHODNO ČLANU 107. STAV 4.  ODLUKE O KOMUNALNOM UREĐENJU („Službeni glasnik opštine Žabari“, broj 7/2014).

 

 

 Komunalni inspektor,
inspektor za drumski saobraćaj i puteve i
poslovi planiranja zaštite od elementarnih nepogoda
Nenad Vujčić