JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA

Na osnovu člana 36, 37. i 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016), SKUPŠTINA OPŠTINE ŽABARI oglašava

 

JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE  DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA  KOMUNALAC ŽABARI

 

I. Javno preduzeće:
Javno komunalno preduzeće Komunalac Žabari, 12374 Žabari, ul. Kneza Miloša 103, PIB 108772353, MB 21064564, pretežna delatnost-3600-Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

II. Funkcija za koju se vrši izbor:
Direktor Javnog komunalnog preduzeća Komunalac Žabari.

III. Poslovi direktora i uslovi za imenovanje:
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa Javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje Javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada Javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke Nadzornog odbora;vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom Javnog preduzeća.

Uslovi za imenovanje:
Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 113/2017), ispunjavaju i sledeće uslove:
1) da su punoletni i poslovno sposobni;
2) da imaju stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3) da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2);
4) da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5) da poznaju oblast korporativnog upravljanja;
6) da imaju radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
7) da nijsu članovi organa političke stranke, odnosno da im je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8) da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9) da im nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
(1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
(2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
(3) obavezno lečenje narkomana;
(4) obavezno lečenje alkoholičara;
(5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Kandidati su dužni da dostave program koji nameravaju da ostvare u cilju razvoja javnog preduzeća.
Mandat direktora i mesto rada: mandat direktora traje 4 godine, a mesto rada je Žabari.

IV. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs i sadržina prijava:
Rok za podnošenje prijava je 30 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srbije”.
Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

V. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
Uz prijavu na javni konkurs, prilažu se:
– uverenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– diploma o stručnoj spremi;
– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i
drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je
stečeno radno iskustvo);
– radna knjižica;
– dokaz da lice nije osuđivano;
– program razvoja i povećanja dobiti Javnog preduzeća.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji.

VI. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:
Opština Žabari, ul. Kneza Miloša br. 103, 12374 Žabari, sa naznakom „Za javni konkurs – imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća Komunalac Žabari”.

VII. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
Čolić Ljubodrag, broj telefona 012/250 130.

VIII. Napomene:
Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji kao i nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnog preduzeća, koju je obrazovala Skupština opštine Žabari.
Izborni postupak može da se sprovede u više delova, uz organizovanje usmenog razgovora sa kandidatima ili na drugi odgovarajući način, o čemu će Komisija blagovremeno obavestiti kandidate.
Ovaj oglas objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 103 od 26.12.2018.godine, “Službenom glasniku opštine Žabari”, jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Žabari, www.zabari.org.rs.

 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ŽABARI
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj:020-103/2018-01
Datum: 18.12.2018. godine
ŽABARI