Skupština Opštine

Predsednik Skupštine Opštine Žabari je Dejan Adamović iz Kočetina

Postavljen rešenjem Skupštine opštine Žabari,broj 020-62/16-03 od 08.07.2016.godine (“Službeni glasnik opštine Žabari“, br.10/2016 od 11.07.2016.godine). Kancelarija Predsednika Skupštine opštine Žabari je broj 22 a telefon za kontakt je 012/250-195 i 064/ 81-33-201.

Predsednik skupštine organizuje rad skupštine Opštine, saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Opštine.

Predsednik skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

 

 


Zamenik Predsednika Skupštine Opštine Žabari je Dragiša Paunović

Postavljen rešenjem Skupštine opštine Žabari,broj 020-64/16-03 od 08.07.2016.godine (“Službeni glasnik opštine Žabari“, br.10/2016 od 11.07.2016.godine).
Kancelarija zamenika Predsednika Skupštine opštine Žabari je broj 3 a telefon za kontakt je 012/250-130 i 064/81-33-203.

Skupština Opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.


Sekretar Skupštine Opštine je Slobodanka Misić, diplomirani pravnik iz Požarevca,

Postavljena rešenjem Skupštine opštine Žabari,broj 020-39/16-03 od 21.06.2016.godine (“ Službeni glasnik opštine Žabari“, br.8/2016 od 21.06.2016.godine). Kancelarija sekretara Skupštine opštine Žabari je broj 21 a telefon za kontakt je 012/ 250-130 lokal 21 i 064/81-33-208.
Zamenik sekretara Skupštine opštine Žabari je Marina Andrejić, diplomirani pravnik iz Vlaškog Dola, postavljena rešenjem Skupštine opštine Žabari,broj 020-235/16-03 od 16.12.2016.godine (“ Službeni glasnik opštine Žabari“, br.17/2016 od 16.12.2016.godine). Kancelarija zamenika sekretara Skupštine opštine Žabari je broj 21 a telefon za kontakt je 012/ 250-130 lokal 21.

 

Marina Andrejić, zamenik sekretara SO Žabari
Marina Andrejić, zamenik sekretara SO Žabari