Контакт

Телефон: 012 250130,
012 250 230.

Факс: 012/250-232

 

Матични број за Општину Жабари је. 07162456,

Порески идентификациони број:102672556,

Шифра делатности :8411

Текући рачун код Управе за трезор је:840-65640-21.

Председник општине и заменик председника
Скупштина општине
Општинска управа
Месне канцеларије