JN 16/2018 izmena i pojašnjenje

14.6.2018. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

14.6.2018.  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 14.06.2018.


 

01.06.2018.       IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 16/2018 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku radova

„Izvođenje radova na sanaciji i investicionom održavanju dela zgrade za kulturno umetničku delatnost i zabavu Doma kulture u Porodinu na kat. parc. broj 7314 K.O. Porodin“ broj JN 16/2018

  1. Javni poziv                   30.5.2018
  2. Konkursna dokumentacija           30.5.2018.

JN 13/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.5.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br.2

16.5.2018.Odluka o dodeli ugovora


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda „Nabavka usluga održavanja i ažuriranja softvera“ JN 13/2018 ( naručilac: opštinska uprava).

20.04.2018.    Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva
20.04.2018    Konkursna dokumentacija

2. izmena plana nabavki za 2018 godinu

24-5-2018.   Druga izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
27.03.2018. Prva izmena plana  javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
23.02.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

 Datum objave Naziv dokumenta  
22.01.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

JN 14/2018

23.05.2018

1. Pojašnjenje konkursne dokumentacije
2. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
3. Konkursna dokumentacija- izmenjena
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-53/2018-01 od 23.04.2018. godine, Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku usluga
„Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije
opštine Žabari“
broj JN 14/2018

1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/04/26. godine
2. Konkuirsna dokumentacija 2018/04/26. godine

Zaključen ugovor – Jn 10/2018

„Izvođenje radova na uređenju saobraćajnice u okviru postojeće regulacije ulica u naselju Točka“

broj JN 10/2018

18.5.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

03.5.2018. Odluka o dodeli ugovora 

 

JNBR 15/2018 zaključen ugovor

09.5.2018.  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 15 2018 NADZOR TOCKA

07.5.2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR TOCKA

Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju saobraćajnice u okviru postojeće regulacije ulica u naselju Točka“
broj JN 15/2018

JN 8/2018 zaključen ugovor

04.5.2018.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.4.2018. Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br 8/2018

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova 2„GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OSNOVNE ŠKOLE „DUDE JOVIĆ“ ŽABARI, IZDVOJENO ODELJENJE U SIBNICI“ broj JN 8/2018

JAVNA NABAVKA: 7/2018 zaključen ugovor

04.5.2018.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.4.2018.   Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br 7/2018

 

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OSNOVNE ŠKOLE „DUDE JOVIĆ“ ŽABARI, ISTURENO ODELJENJE U KOČETINU

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000, 45310000

OTVORENI POSTUPAK

Javna nabavka MV 11/2018 zaključen ugovor

8.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1      27.04.2018. godine 

7.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 27.04.2018. godine

 6. Odluka o dodeli ugovora 19.04.2018. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Broj JN 11/2018

U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – kancelarijski materijal po partijama, br.404-43/2018-01 naručilac opštinska uprava opštine Žabari, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti dobra – kancelarijski materijal po partijama.
Ponuda mora da biti u celosti pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.

  1. Poziv za podnošenje ponuda                   03.04.2018. godine
  2. Konkursna dokumentacija                         03.04.2018. godine
  3. Izmena konkursne dokumentacije            10.04.2018. godine
  4. Konkursna dokumentacija – izmenjena     10.04.2018. godine
  5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda        10.04.2018. godine

 

 

JNMV 12/2018 zaključen Ugovor

1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1 2018/04/25. godine
2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2 2018/04/25. godine


 24.4.2018.  Odluka o dodeli ugovora


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluge deratizacija i suzbijanja komaraca
JAVNA NABAVKA br. 12/2018

1. Poziv za podnošenje ponuda           12.04.2018. godine
2. Konkursna dokumentacija                  12.04.2018. godine