Контакт и локација

ЛПА » Контакт и локација

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода обавља послове који се односе на:

- послове локалне пореске администрације, утврђивања изворних прихода општине, послове

вођења књиговодства изворних прихода општине, послове канцеларијске и теренске контроле и

наплате изворних прихода општине,

- послове покретања и вођења првостепеног прекршајног поступка за учињене пореске прекршаје

из области изворних прихода, послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских

обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; пружање правне

помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим организационим

јединицама локалне пореске администрације;

- пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава;

- доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није

прописано да их сам порески обвезник утврђује;

- евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске

администрације, у складу са прописима;

- књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; вођење јединственог пореског

књиговодства за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција,

класификација и номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са јединственим

информационим системом за локалне јавне приходе; припрему методолошких упутстава за

једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода;

- канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске

обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације;

- обезбеђење наплате пореске обавезе;

- послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга;

- покретање поступка стечаја;

- подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка;

- достављање извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је

извршено пореско кривично дело;

- давање информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу

локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и

Пореске управе у вези са локалним јавним приходима;

- припрему нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила за

одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода;

 

Шеф одсека: Жељко Новаковић

e-mail: lok.poreskazabari@mts.rs

Телефон: 012/250-840

 

Порески инспектор канцеларијске контроле

 

Порески инспектор теренске контроле

 

Послови наплате локалних јавних прихода и порески извршитељ

Марковић Светлана

e-mail:

Телефон: 012/250-840

 

Послови пореске евиденције и канцеларијски послови

Миловановић Радмила

e-mail:

Телефон: 012/250-840

Драган Радуљевић

e-mail:

Телефон: 012/250-840