MAGISTRALNI GASOVOD GRANICA BUGARSKE-GRANICA MAĐARSKE

Skupština Republike Srbije je donela Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanju dokumentacije radi realizacije izgradnje magistalnog gasovoda granica Bugarske – granica Mađarske kojim je utvrđen javni interes za izgradnju ovog gasovoda. Prema utvrđenoj trasi, gasovod…

Rešenje o imenovanju  direktora JKP Komunalac  Žabari  

Skupština opštine Žabari na sednici održanoj dana 12.03.2019.  godine, donela je      R E Š E NJ E o imenovanju  direktora Javnog komunalnog preduzeća Komunalac  Žabari       Imenuje se Živorad Nastić, diplomirani ekonomista iz Aleksandrovca,  na  funkciju  direktora Javnog  komunalnog…

JAVNI OGLAS ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na osnovu člana 6. do 9. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i  davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda…

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i…

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA

Na osnovu člana 36, 37. i 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016), SKUPŠTINA OPŠTINE ŽABARI oglašava   JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE  DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA  KOMUNALAC ŽABARI   I. Javno preduzeće: Javno komunalno preduzeće Komunalac Žabari,…

Odluka o određivanju vrste zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu

Na osnovu člana 33. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu („Službeni glasnik RS „, br. 95/2018), člana 6, člana  7. člana 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013…

K O N K U R S

 ZA  DODELU MATERIJALNE POMOĆI PORODICAMA UČENIKA I STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE ŽABARI  ZA ŠKOLSKU 2018/2019.godinu Materijalna pomoć se dodeljuje studentima koji se školuju na državnim fakultetima i višim školama, kao i učenicima državnih srednjih škola bez jednog ili oba roditelja…